بهترینْ مردانگی، نگهداشتِ دوستی است . [امام علی علیه السلام]